header image
 
 

Venstre får svært god score både på næringslivspolitikken sin og arbeidslivspolitikken sin.

Trine Skei Grande – Foto: Bård Ek

NHO og Abelia har foretatt vurderinger av de ulike partienes programmer. Venstre kommer svært godt ut i vurderingene. Det er flott å få så gode tilbakemeldinger på politikken vår, spesielt for et parti som har verdiskaping som en av sine viktigste politiske saker, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Best på næring
NHO (Næringslivets hovedorganisasjon) har gått gjennom alle partiene og vurdert politikkens næringsvennlighet. Høyre og Venstre er best. Venstre er særlig opptatt av gode rammevilkår for de minste bedriftene og for selvstendig næringsdrivende. -Det er viktig at politikken tar utgangspunkt i små og mellomstorebedrifter hvis vi vil oppfordre til innovasjon og skape verdier blant gründere, sier Skei Grande.

NHO fremhever Venstres skattepolitikk i vurderingen av partiene. -Venstre er det aller beste partiet på skatt, sier NHOs adm.direktør Kristin Skogen Lund. I tillegg til at Venstre vil innføre grønne skatter, som først og fremst skattlegger forbruk og ikke arbeidskraft, vil Venstre blant annet gi selvstendig næringsdrivende rett til næringsfradrag på linje med minstefradraget til arbeidstakere.

Øverst på arbeidslivspolitisk rangering
I følge NHO har Venstre svært god politikk for de som vil skape arbeidsplasser melder NRK. Dette ble også tydelig gjennom en undersøkelse gjort av Abelia (NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter). – Venstre har den beste arbeidslivspolitiken, sier direktør for samfunnskontakt i Abelia Hilde W. Wibe.

I undersøkelsen er det fokus på hvilket parti som legger til rette for en arbeidshverdag som er fleksibel for både bedriftene og de som jobber der. Her tilfredsstiller Venstre alle krav. Nestleder Terje Breivik mener det faktisk ikke er de private, men staten som er verstingen når det gjelder uforutsigbarhet. Staten holder på folk i midlertidige stillinger over veldig lang tid. -Staten kan ikke stille krav til andre som de ikke holder selv, sier Breivik.

Kilde: Venstre.no

Guri Melby presenterer Venstres stortingsvalgsprogram til høstens valgkamp i denne 15 minutter lange YouTube-videoen

Lurer du på hva som er innholdet i Venstres ideologi? Venstres prinsipprogram forklarer dette i en kortform som 10 liberale prinsipper.

1. Friheten skal gjelde overalt, for alle
Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle.

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig
Alle har ansvar for egne valg. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. Vi er overbevist om at den som gis anledning til å ta ansvar, griper muligheten – og gjennom det vinner økt verdighet og frihet. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner
Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft.

4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet
En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har lokale, nasjonale og globale felleskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne – hvor enhver person med de nødvendige evner og innsatsvilje, skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet.

5. Alle er likeverdige, men ingen er like
Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet inkluderer fordi den innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet.

6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst
Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell trygghet og velstand. Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle – av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn.

7. Politisk makt skal komme nedenfra
Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.

8. Makt skal spres og balanseres
Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. En slik spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset
Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensningene i egen makt, og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter. For liberale er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby.

10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis
Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

Kilde: Venstre.no

Frps forslag om å gi privatister eksamenskarantene etter to forsøk er illiberalt -Det er en unødvendig regel for et lite problem, sier Per Magnus Finnanger Sandsmark, stortingskandidat for Østfold Venstre.

– Det må være et mål med færrest mulig hindre for de som planlegger fremtiden sin. Det kan være mange grunner til at det går dårlig på eksamen, derfor må elever ha den muligheten, sier Sandsmark.

En ny sjanse
– Det er positivt at flere prøver på ny, dessuten betaler studentene selv, så det er ikke store kostnader ved dette. Når ungdom skal finne sin vei i livet, så må vi tåle at noen blir litt forsinket, fortsetter han.

-Venstre vil for eksempel ha høyere karakterkrav for å komme inn på lærerutdanningen. Vi kan ikke da nekte studentene å ta opp fag for å bedre sitt karaktersnitt, sier Sandsmark.

Privatistordningen for ungdomsskolefag
Venstre-politikeren mener at dersom noe skal endres i privatistordningen, så må det være å legge til rette for at fag fra ungdomsskolen kan tas opp igjen som privatist. Det er en mye viktigere endring i skolevesenet og privatistordningen, sier Sandsmark.

– Det viktigste er en sterk offentlig skole, men man må ikke hindre folk til å ta fag opp på nytt, sier han. Sandsmark påpeker at i Danmark der det også mulig å ta opp igjen fag fra ungdomsskolen som privatist.

På ungdomsskolen er basisfagene spesielt viktig og bør derfor være mulig å ta opp igjen.

– I matte er det en tredjedel som får karakteren 1–2 på ungdomsskolen. Dette vil få konsekvenser for videre studier og arbeid. Derfor er det naturlig at ungdom skal kunne få jobbe for å bedre disse karakterene, avslutter Sandsmark.

Kilde: Venstre.no

Facebook har et spesielt ansvar for ytringsfrihet og personvern som den suverent største aktøren i sosiale medier, sier Venstres Per Magnus Sandsmark

Per Magnus Finnanger Sandsmark mener det er viktig å drøfte Facebooks rolle i offentligheten. — Store aktører, også de som er kommersielle, har et ansvar for å sikre mangfold i det offentlige rom, understreker han.

Sandsmark mener det vil være naturlig med et felles internasjonalt regelverk, som setter noen rammer for hva som kan tillates av sensur i slike medier.

- Vi vet at ei kvinne i USA fikk et bilde fjernet fra Facebook fordi hun demonstrerte mot en virksomhet som holdt på med genteknoloogi, fordi det var støtende mot virksomheten. Vi vet også at politiske ledere i Danmark er blitt blokkert fordi de kritiserte meningsmotstandere på nettstedet. Det er ikke greit. Facebook er ikke et redaktørstyrt medium, men har likevel svært stor betydning for den offentlige debatten. Derfor har de et ansvar for å ivareta ytringsfriheten, sier Per Magnus Finnanger Sandsmark

Venstre vil også sørge for at personvernet blir sterkere ivaretatt på Facebook.

- Det må være strengere reguleringer for hvilke opplysninger som kan gis eller selges til tredjepart, og Venstre går inn for å begrense hva som kan legges ut om barn uten deres egen samtykke, forklarer Sandsmark.

Kilde: Venstre.no

“De av dere i salen som mener vi er født for statens skyld, de må gå, for de opptar plass”

“Kåre Willoch er Norges eldste foster”

“Norges eldste konfirmant er Lars Roar Langslet”

Fra Anders Langes tale på Saga kino i 1973 (kilde: Aftenposten)

Til tross for langvarig og bred politisk enighet om å gjøre konkrete forbedringer for studenter som får barn umiddelbart etter studiene og som per i dag faller mellom ulike velferdsordninger, velger regjeringspartiene å ikke støtte et konkret forslag fra Venstre om nettopp dette. Det er svært defensivt, mener Venstres leder Trine Skei Grande.

Tidligere i vår fremmet Venstres stortingsrepresentanter et forslag om bedre overgangsordninger for studenter som får barn umiddelbart etter studiene og som per i dag faller mellom ulike velferdsordninger. I dag ble forslaget debattert i Stortinget, men fikk ikke flertall.

Bred enighet, men ikke konkret støtte
I innstillingen til saken slår en enstemmig komite fast følgende: «Komiteen synes det er viktig å forbedre situasjonen for dem som får barn mellom studier og arbeid, og ber om at det ses nærmere på denne problemstillingen i grenseområdet mellom ulike velferdsordninger.»

Vi må legge til rette for studenter som faller melom ulike velferdsordninger, menr Skei Grande (foto: Håkon Sparre UMB)
foto: Håkon Sparre (UMB)

Jeg skjønner ikke hvorfor regjeringspartiene synes forslaget vårt er vanskelig å stemme for. Dette er ikke noen stor gruppe. Dette er ikke en stor horde av mennesker, men noen som faller mellom to velferdsordninger, som vi mener det er viktig å ha. Denne salen har så mange ganger snakket varmt om at dette er viktige grupper å ta vare på, som det er viktig å legge til rette for, understreket Skei Grande.

Stort engasjement
- Så jeg er egentlig litt forundret over at vi ikke skulle få mer støtte her i dag, for dette er grep som jeg mener bør ha vært tatt. Det er et stort engasjement i studentorganisasjonene for å få gjort noe med disse velferdsordningene, for det er med på å gi en sikkerhet til dem som er under utdannelse. Dette er et av de hullene vi har i velferdsordningene våre, som jeg syns det er viktig å få tettet, sa Skei Grande i debatten.

Hentet fra Venstre.no og husk å stem Venstre til høsten

Den kanskje norskeste av alle amerikanske delstater Nord-Dakota har nå fått USAs strengeste abortlover. Den republikanske guvernøren Jack Dalrymple skrev i går under loven som mer eller mindre forbyr alla former for abort.

via Nord-Dakota innfører USAs strengeste abortlov – nyheter – Dagbladet.no.

Når jeg leser dette er det med en viss lettelse jeg konstaterer at de aller fleste religiøse fundamentalistene som holdt til her i landet emigrerte til USA. Dermed så slipper vi å ha dem rekende rundt her og lage kvalme for kvinner og kvinners rettigheter. Det er noen igjen her i gamlelandet fremdeles dessverre, men ikke fler enn at det er håndterlig.

Avgjørelsen om å nekte Anders Behring Breivik å få gå i sin mors begravelse er en beslutning så tvers igjennom pill råtten at jeg har vanskelig for å finne ord. Vel var Breiviks handlinger særdeles avskyelige men hevntanken som ligger bak denne beslutningen er bare trist og slett ikke verdig dette landet.


Jeg mener det er tanken om hevn som ligger bak beslutingen og årsaken til det er at det ikke finnes noen andre vektige argumenter for å nekte Breivik 2/3 timer for å delta i begravelsen til sin mor. Ikke er sikkerhet/rømningsfare et argument ei heller hensynet til pårørende for hans handlinger.

Så hva annet kan ligge bak denne beslutningen fra Ila fengsel med fengselsdirektør Knut Bjarkeid i spissen annet enn et ønske om hevn?

Kilde: Dagbladet

Det er ikke noe rart at det måtte bli et brudd mellom Aksel og Tone, selvfølgelig måtte det bli det. Det må ha vært vrient å skulle pleie et forhold der den ene halvdelen er norges mest kjente luksusprostituerte som selger kroppen sin i et eget program på TV2. Må være litt ubehagelig å dele seng med halve landet hver eneste kveld.